Regulamin sklepu internetowego

§1 DEFINICJE

1. Sprzedawca – właściciel sklepu  – Sławomir Przyłucki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NEOFLEX Sławomir Przyłucki, Wola Zgłobieńska 360, 36-046 Zgłobień, NIP: 8133628960, REGON: 381121033, realizująca sprzedaż produktów w ramach Sklepu.

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sławomira Przyłuckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NEOFLEX Sławomir Przyłucki, Wola Zgłobieńska 360, 36-046 Zgłobień, NIP: 8133628960, REGON: 381121033, dostępny w domenie internetowej: neoflex.pl.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. 

4. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
  1964 r. – Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 2. Regulamin  – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 3. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, z możliwością zmiany ich ilości.
 4. Strona Zamówienia  – funkcjonalność Sklepu, która umożliwia ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności: adres dostawy, i  formę płatności.
 5. Zamówienie  – złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oświadczenie woli zawarcia Umowy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sławomira Przyłuckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NEOFLEX Sławomir Przyłucki, Wola Zgłobieńska 360, 36-046 Zgłobień, NIP: 8133628960, REGON: 381121033. Dane kontaktowe:

1) adres: ul. Karola Karpa 1,

2) adres poczty elektronicznej: neoflex@neoflex.pl,

3) infolinia:   +48 606 744 790.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży produktów znajdujących się
  w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych Umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą Active X, apletów Javy, JavaScript i cookies;
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej – adres e-mail;
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli dla komputerów,a dla urządzeń mobilnych 375 x 667.
 5. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu w zgodzie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 •  niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
 •  korzystania ze Sklepu w sposób, który nie będzie zakłócał jego funkcjonowania.

§3 STRONY TRANSAKCJI

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu  jest  Sławomir Przyłucki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NEOFLEX Sławomir Przyłucki, Wola Zgłobieńska 360, 36-046 Zgłobień, NIP: 8133628960, REGON: 381121033.

§4 PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawionej na stronie  Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena Produktu nie uwzględnia kosztów dostawy Zamówienia.

§5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 2. Zamówienia drogą elektroniczną mogą być składane w każdego dnia tygodnia o dowolnej porze.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
 4. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów sprzedaży bez konieczności rejestracji.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy: 
 • wybrać z zakładki „Sklep online” produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć w niego i nacisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • po dodaniu produktu do Koszyka należy wybrać opcję „Przejdź do koszyka” oraz kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”,
 • wpisać dane płatności tj. imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, a w uwagach do Zamówienia należy wskazać dodatkowe informacje m.in. dane do faktury,
 • wybrać sposób płatności za Zamówienie (PayU),
 • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 1. Klient zawierający Umowę zobowiązany jest wypełnić prawidłowo wszystkie rubryki formularza oraz podać dane niezbędne do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta zgodne ze stanem rzeczywistym.
 2. Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych produktów lub usuwanie ich.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty
  elektronicznej.
 5. W zależności od wybranego sposobu płatności Umowa zostaje zawarta:
 6.  w przypadku płatności za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę – po dokonaniu płatności przez Klienta.
 1. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient nie ma już możliwości jego anulowania lub dokonania jakichkolwiek zmian. 
 2. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.
 3. W przypadku braku dostępności zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca nie później niż w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia, poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

§6 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony w sklepie Produkt:
 2. za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę; przy czym realizacja Zamówienia nastąpi po poprawnym wykonaniu płatności przez Klienta za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych.
 1. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia Zamówienia.
 2. Brak dokonania płatności w powyżej wskazanym  terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.
 3. Sprzedawca na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Faktura zostanie wystawiona po opłaceniu Zamówienia. 


§7 DOSTAWA 

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.
 2. Przy składaniu Zamówienia Sklep informuje Klienta o możliwych sposobach, dostępnych terminach i kosztach dostawy poprzez formularz. Sklep dodatkowo potwierdza istotne informacje dotyczące dostawy w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia.  
 3. Koszty dostawy zależą od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy przez Klienta, przed jak i po złożeniu Zamówienia.
 4. Sklep informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy najpóźniej na początku składania Zamówienia.  
 5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
 6. Koszt dostawy ponosi Klient, a wysokość opłaty za transport wskazywana jest przy składaniu Zamówienia.
 7. Czas dostawy zamówienia zależny jest od wyboru jednej z dostępnych metod dostawy, lecz w większości przypadków nie powinien wynieść dłużej jak 48 godzin od daty nadania.
 8. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Karola Karpa 1, 35-607 Rzeszów.

4. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności

5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§9 REKLAMACJE

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku:
 • niezgodności przedmiotu Zamówienia oraz sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub Regulaminem, 
 • nieprawidłowości dotyczących działania Sklepu.
 1. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie, nie później niż w terminie 24h od odbioru Zamówienia. 
 2. Celem złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie i przesłać go na adres poczty elektronicznej Sklepu. 
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

§10 PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych produktów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie składania Zamówienia w  Sklepie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów.
 4. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu
  z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa,
  w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać drogą mailową na adres:  neoflex@neoflex.pl.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.10.2021 r.